فرمهای واحد پژوهش
پرسشنامه نظارت بر پیشرفت کار پروژه های پژوهشی

قرارداد طرح پژوهشی بین مراکز

فرم رضايت آگاهانه شرکت درطرح تحقيقاتي

فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی

پرسشنامه داوری و ارزیابی طرح تحقیقاتی

فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

فرایند تصویب طرح پژوهشی در دانشکده پزشکی

فرم خام پیشنهاد نامه پژوهشی

مشاهده آرشیو مطالب ...

جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...